| 1

 

HR990 USB Hot Roller
400W, 220-240VMica hea...
 
SS004
150W, 220-240V ...
 
HR034
25W, 220-240V ...
 
HR033
400W, 220-240V ...
 
HR015
400W, 220-240V ...
 
HR002
400W, 220-240V ...
 

 

 
| 1